Príspevok na detský tábor od zamestnávateľa

Príspevky na rekreáciu od zamestnávateľa je možné využiť aj inak než na dovolenku. Rodičia nimi môžu uhradiť aj detský tábor. Kedy a za akých podmienok?

Detský tábor ako jedna z možností využitia rekreačného príspevku

Príspevky na rekreáciu sú upravené zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ v príslušnom tvare). Jedným z účelov, na ktorý môže zamestnanec využiť svoj príspevok sú aj organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca (Zákonník práce, § 152a ods. 4 písm. d)).

Na jednodňový detský tábor nie je možné použiť príspevok na rekreáciu. Musí ísť o viacdennú aktivitu alebo podujatie, teda o najmenej dvojdňový detský tábor. Ak teda dieťa navštevuje tábor napríklad od 08:00 do 16:00 počas najmenej dvoch dní, je možné naň uplatniť príspevok na rekreáciu. Podmienku prenocovania v detskom tábore na to, aby naň bolo možné použiť príspevok, Zákonník práce neustanovuje.

Aktivity alebo podujatia pre deti môžu prebiehať počas ktorýchkoľvek prázdnin, teda nielen počas letných prázdnin, ale napríklad aj počas jarných, veľkonočných, jesenných, vianočných prázdnin.

Kto má nárok na rekreačný príspevok na detský tábor

Podľa Zákonníka práce má na požiadanie zamestnanca povinnosť poskytnúť mu príspevok na rekreáciu len ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zároveň platí, že nárok na príspevok na rekreáciu má len ten zamestnanec, ktorý je vo vzťahu k zamestnávateľovi v pracovnom pomere (teda na pracovnú zmluvu, nie na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) a ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Aká je suma rekreačného príspevku na detský tábor

Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Z toho nepriamo vyplýva, že zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na oprávnené výdavky v sume najviac 500 eur za kalendárny rok, pretože 55 % z 500 eur je presne 275 eur. Napríklad ak má letný tábor pre deti cenu 200 eur, zamestnávateľ naň zamestnancovi prispeje sumou 110 eur a zvyšných 90 eur z hodnoty tohto tábora pre deti je povinný uhradiť sám zamestnanec.

Ktorí rodičia môžu príspevok použiť na detské tábory

Zákonník práce dovoľuje čerpať príspevok na detský tábor pre:

  • vlastné dieťa zamestnanca,
  • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
  • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo
  • iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Veľa rôznorodých situácií môže v praxi nastať práve v súvislosti s posledným bodom, podľa ktorého môže od zamestnávateľa získať príspevok na detský tábor aj ten zamestnanec, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, no nie je jeho vlastné, nie je mu zverené náhradnej starostlivosti a nie je mu zverené do starostlivosti ani pred rozhodnutím súdu o osvojení.

V praxi môže ísť o situáciu, keď v spoločnej domácnosti žije rozvedený rodič s dieťaťom a partnerom/partnerkou. Aj on/ona môže využiť príspevok na rekreáciu na detský tábor pre dieťa, ktoré nie je jeho/jej vlastné. Môže ísť aj o prípad, keď dieťa žije v jednej domácnosti so svojimi starými rodičmi, ktorí sa oň starajú. Ak starí rodičia ešte pracujú, môžu pre svojho vnuka alebo vnučku získať od zamestnávateľa príspevok na detský tábor.

Príspevok  na detský tábor pre matku na materskej/rodičovskej dovolenke

Matky na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, ktoré už majú staršie deti, tiež môžu svojho zamestnávateľa požiadať o poskytnutie príspevku na rekreáciu a použiť ho napríklad na detský tábor pre svoje deti. Čerpaním materskej a rodičovskej dovolenky pracovný pomer nijakým spôsobom nezaniká a tieto zamestnankyne sú počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky stále riadnymi zamestnankyňami.

Poskytovanie príspevku formou preplácania dokladov

Najskôr zamestnanec za detský tábor zaplatí z vlastných prostriedkov. Nevyhnutné je, aby mu organizátor detského táboru vystavil účtovný doklad, na ktorom bude uvedené označenie zamestnanca.

V ďalšom kroku zamestnanec najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia detského tábora predloží svojmu zamestnávateľovi spomínaný účtovný doklad (napríklad faktúru) obsahujúci jeho označenie a preukazujúci úhradu za detský tábor. Následne je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na detský tábor v najbližšom výplatnom termíne určenom na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Na výplatnej páske tak potom zamestnanec uvidí aj kladnú sumu vo výške 55 % z ceny detského tábora ako príspevok jeho zamestnávateľa na detský tábor.

Originál článok si prečítate tu: https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/rekreacne-poukazy-detsky-tabor